หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
แผนผังเว็บไซต์
หมวดหลัก
รายงานความก้าวหน้าแผนงานและงบประมาณปี 2564
ผลการดำเนินงานปี 2564
ผลเบิกจ่าย Cash Flow ปีงบประมาณ 2564
หนังสือเวียนปี 2559
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2563
รายงานงบการเงิน 2564
แผนงานและงบประมาณปี 2558
ผลการดำเนินงานปี 2558
หนังสือเวียนปี 2558
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2558
แผนงานและงบประมาณปี 2557
หนังสือเวียนปี 2557
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2557
หนังสือเวียนปี 2556
แผนงานและงบประมาณปี 2556
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2556
ผลการดำเนินงานปี 2556
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการที่เสนอขอตั้งในปีงบประมาณ 2558
โครงการชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จ
คลังความรู้
เรื่องทั่วไป
ด้านการเงิน
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านก่อสร้าง
ด้านวิศวกรรม
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่ตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมสำรวจตรวจสอบสภาพป่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมตรวจสอบสภาพป่า เพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมโครงการติดตาม และประเมินผลโครงการ ประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ พื้นที่ขออนุญาตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำในแม่น้ำยม
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 119 ปี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมขอความคิดเห็น ชุมชนท้องถิ่นกรณีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขแบบงานก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจโครงการประตูระบายน้ำคลองเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมชี้แจงลักษณะ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด จังหวัดตาก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยออมสิงห์ จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ลงพื้นที่ปิดประกาศกรมชลประทานกำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมอนุมัติบัญชีค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ติดตามผลการดำเนินงานฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลคณะเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจโครงการประตูระบายน้ำ บ้านวังประดู่ จังหวัดพิษณุโลก และโครงการประตูระบายน้ำคลองเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับคณะรองจเร (กอ.รมน.) ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายบ้านวังจิก และโครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า สำหรับงานก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำ River Outlet โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์พิชัยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมพิจารณาแนวทางปรับปรุงฐานรากและติดตามความก้าวหน้า ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำยมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำยมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำชุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำวังประดู่พร้อมระบบระบายน้ำ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจงเกษตรกรและประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งน้ำ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่รังวัดที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคลพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคลพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2/2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 118 ปี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำคลองเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่จัดทำรายงานวางโครงการ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) ระยะที่ 2
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้า ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม และประตูระบายน้ำท่าแห
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตาม ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังจิก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตากลงพื้นที่สอดส่อง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมกิจกรรม 5 ส
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระบบส่งน้ำแลtอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด จังหวัดตาก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เพิ่มมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการฝายบ้านวังจิก และโครงการประตูระบายน้ำวังอิทก (ท่าแห)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้า โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประดู่พร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เข้าร่วมประชุมติดตามผลงานความก้าวหน้า ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดนครสวรรค์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค (COVID-19)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ชี้แจงราษฎรที่มีที่ดินถูกเขตชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำไชยมงคลพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ RID 3
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประตูระบายน้ำในลุ่มน้ำยมตอนล่าง จังหวัดพิจิตร - พิษณุโลก 4 แห่ง
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117
กิจกรรม วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2562
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116
อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะฯตรวจเยี่ยม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรปี 2561
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (share and learn) เรื่อง ความรู้และสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเงินสมทบผ่านระบบ Internet
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ”
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและการติดตั้งบานระบายแบบพับได้
พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
กิจกรรม 5 ส.
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2559
ผสก.3 ติดตาม รธว. และคณะสื่อมวลชน
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการฝายบ้านวังจิก
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรปี 2559
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก
ประชุมเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องการบันทึกหนังสือราชการต่างๆ
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) หัวข้อ "คนรักพิมพ์"
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สรุปผลการดำเนินงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตรวจงานและติดตามผลงานดำเนินงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยเบิกจ่าย
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559
ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 6/2558
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 5/2558
ประชุมชี้แจงแผนดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำประชาคม โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร
วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ ๑๑๓
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 4/2558
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/2558
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรปี 2558
ประชุมเพื่อติดตามผลงานก้าวหน้า งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก วันที่ 22 เมษายน 2558
โครงการฝึกอบรม ประชุมปฎิบัติการ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จ.พิษณุโลก
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก วันที่ 17 มีนาคม 2558
นายอำเภอชุมตาบง และคณะนายทหารค่ายจิรประวัติ เข้าตรวจเยี่ยมดูงานก่อสร้างอาคารทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่1)
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2558
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ประชุมชี้แจงเกษตรกร การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557
ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 10/2557
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ติดตามผลงานก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก
กิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 8/2557
ท่านผสก.3 รับรางวัลการจัดการองค์ความรู้ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 7/2557
การประชุมชี้แจงราษฎร ของงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีประชาคม ของโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองโพธิ์ ระยะที่1 วันที่ 26 มิถุนายน 2557
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 6/2557
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก วันที่ 26 มิถุนายน 2557
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมงานก่อสร้าง โครงการ ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ครั้งที่ 2)
กิจกรรม 5 ส. วันครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน 112 ปี
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 5/2557
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่และการจัดหาที่ดิน
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 4/2557
ติดตามผลงานก้าวหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด. จ. ตาก
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก วันที่ 19 มีนาคม 2557
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/2557
ประชุมการจัดหาที่ดินและติดตามผลงานก้าวหน้า งานก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ
ติดตามผลงานก้าวหน้า ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2557
ติดตามผลงานก้าวหน้า ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง
ติดตามผลงานก้าวหน้าก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์‏
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก วันที่ 13 ก.พ. 2557‏
ท่าน รธร. พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในเขตสำนักงานก่อสร้าง 3 ณ ห้องประชุมสำนักฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
ท่าน รธร. และ ผสก.3 พร้อมคณะดูงาน ก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก‏
ติดตามผลงานก้าวหน้าก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ‏
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557
ทำบุญปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2557
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองโพธิ์ ระยะที่1 วันที่ 25 ธันวาคม 2556‏
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการ ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3-12-56
งานประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 3-12-56
ประชุมและดูงานอ่างฯห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก 18-11-56
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 6/2556
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 5/2556
สำนักงานก่อสร้าง 3 เข้าร่วมประชุมการส่งมอบงาน โครงการฝายสามง่าม
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ครั้งที่ 4/2556
ประชุมประจำเดือนสกก.3
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายวุฒิ วิรเศรณี
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2556
ร่วมส่งนายธนู และรับนายวุฒิ ผู้อำนวยการใหม่
งานนิทรรศการสื่อผสม “84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”
โครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์”
พิธีปลูกป่าและปล่อยปลา
การประชุมจัดทำ แผนงาน MTEF ปี 2554-2558 ทุกผลผลิต
บุคลากร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรม
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๔