การจัดการความรู้
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คู่มือการปฎิบัติงาน : ทั้งหมด
ชื่อเรื่อง
คู่มือการจัดเก็บและค้นหาเอกสารราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพนักงานราชการ
คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย
คู่มือการจำหน่าย
คู่มือการขออนุมัติเปิดโครงการ
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (RR)
คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
คู่มือการจัดทำเอกสารส่งมอบโครงการก่อสร้งให้โครงการชลประทาน
คู่มือจัดทำรายงานเครื่องจักร เครื่องมือและยานพาหนะ
ระบบนำเข้าข้อมูลการจัดการน้ำ สำหรับสำนักงานชลประทาน
คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์ให้สวยงามด้วย CMS
คู่มือการใช้งานระบบ VoIP กรมชลประทาน
คู่มือการใช้งานระบบ VDO Streaming กรมชลประทาน
คู่มือการใช้งานระบบ VDO Conference
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Quantum GIS
คู่มือการใช้งานโปรแกรม ArcGIS
การน้ำเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
เอกสารแนะนำการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านวางโครงการ
คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่าด้านปรับปรุงและบำรุงรักษาทาง
คู่มือปฏิบัติการส่วนวิศวกรรมและธรณี
คู่มือจัดสรรน้ำ
คู่มืองานก่อสร้าง
คู่มือแนวทางการจัดทำประมาณการ
คู่มือ แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความ ผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจกรมชลประทาน พ.ศ.2554
คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน
คู่มือ การประเมินความรู้ ความสามารถทักษะสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล พ.ศ.2554
คู่มือ ดำเนินงาน โครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ ของกรมชลประทาน
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
คู่มือการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา
คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมบัญชีพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานด้านคลังพัสดุ
คู่มือการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
ระบบ GFMIS web Online
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยเหลือ
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


สถิติผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

เลขที่ 3 ม.10 ต.วัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-803027 โทรสาร : 056-355452

ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์

นายอภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
อีเมล ridmid3@gmail.com