การจัดการความรู้
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
บทความทางวิชาการ ภายในหน่วยงาน : ทั้งหมด
ชื่อเรื่อง
การรับและส่งหนังสือ
การเขียน “หนังสือราชการ”
การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
การเก็บรักษาและการยืมหนังสือ
การทำลายหนังสือ
กระบวนงานสารบรรณกลางของกรม
ภาคผนวก1 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ภาคผนวก2 แบบสำเร็จรูปหนังสือราชการภาษาไทยของกรมชลประทาน
ภาคผนวก3 แบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ภาคผนวก4 แบบและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและการทำลายหนังสือ
ภาคผนวก5 ข้อหารือรูปแบบหนังสือรับรอง
ภาคผนวก6 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทำคู่มือปฎิบัติงานด้านงานสารบรรณของกรม
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของกรมชลประทาน
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
การพัฒนาระบบ e-GP ในระยะที่ 3
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market, e-bidding
Budget Information System BIS
การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (DYNAMIC LOAD TEST) ระบบส่งพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ระยะที่1
คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
ทีมงานจัดการความรู้และส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (KM Facilitator)
สรุปข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินก
KM กับงานก่อสร้างขนาดกลาง

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


สถิติผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

เลขที่ 3 ม.10 ต.วัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-803027 โทรสาร : 056-355452

ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์

นายอภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
อีเมล ridmid3@gmail.com